Gå till huvudinnehåll

Arbetslivserfarenhet

Följande regler tillämpas för beräkning av särskild behörighet till utbildningar som kräver viss yrkeserfarenhet och i samband med bedömning av "reell kompetens" (gemensam tillämpning av för grundläggande behörighet enligt SUHF:s rekommendationer).

All arbetslivserfarenhet medräknas oavsett längd.

Arbetslivserfarenhet kan förvärvas genom arbete i Sverige eller utomlands:

  • i anställning

  • i eget företag eller som fri yrkesutövare

  • med vård av barn eller annan anhörig

  • som au pair

  • genom värnpliktstjänstgöring eller motsvarande

Arbetslivserfarenhet godtas fr o m det kalenderår då sökande fyller 16 år.

Arbetslivserfarenhet parallellt med studier i gymnasieskolan, inklusive lärlingsutbildning, godtas inte.

Vid bedömning av grundläggande behörighet enligt SUHF:s rekommendation kan arbetslivserfarenhet tillgodoräknas tidigast efter det att han/hon normalt skulle ha lämnat gymnasiet.

För sökande som är 35 år eller äldre vid anmälningstillfället görs en generös bedömning av arbetslivserfarenheten. Om sökande inte kan styrka arbetslivserfarenhet godtas bristande dokumentation.

Halvtid

Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 tim/vecka, för halvtid alltså 19 tim/vecka (undantag: lärartjänst, kyrkomusiker, sjukvårdsarbete, se vidare under respektive område).

Kravet på minst halvtidssysselsättning kan uppfyllas genom flera samtidiga arbeten om arbetstiden sammanlagt uppgår till minst halvtid.

Timanställning/oregelbunden tjänstgöring

Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden.

Om den totala perioden ger ett genomsnitt som understiger halvtid kan man istället räkna med de ev kortare perioder som uppgår till minst halvtid för att ett så positivt resultat som möjligt ska komma den sökande tillgodo.

Tjänstledighet/sjukdom

Tid när sökande varit tjänstledig eller långtidssjukskriven räknas inte med i den aktuella arbetsperioden.

Kortare perioder av tjänstledighet och sjukdom räknas inte bort, av praktiska skäl.

Tjänstgöringsintyg

Arbetslivserfarenhet ska styrkas med tjänstgöringsintyg. Om omfattningen inte framgår av intyget tolkas det som heltidsarbete, om det verkar rimligt.

Vid deltidsarbete och timanställning måste arbetets omfattning i procent eller antal timmar alltid framgå av intyget.

Anställningsbevis

Anställningsbevis godtas inte som intyg utom vid pågående anställning vid arbete som påbörjats efter 1 januari inför en höstterminsantagning och 1 juli inför en vårterminsantagning, det år ansökan görs.

Pågående anställning

Anställning som pågår vid anmälningstillfället godkänns t.o.m 30/6 för en höstantagning respektive 31/12 för en vårantagning, under förutsättning att den beräknas pågå till detta datum och att det i övrigt verkar rimligt.

Intyg om pågående anställning måste vara daterat tidigast 1/1 inför en höstantagning och tidigast 1/7 inför en vårantagning.

Dokumentation

För att ett intyg ska godtas och registreras ska:

  • det vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är pågående anställning, se ovan.

  • det ska framgå omfattning; heltid, halvtid eller timanställd*

  • det ska framgå vilken period som avses.

  • det ska vara utfärdat, daterat och signerat av arbetsgivaren (administrativ personal). Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå.

*Om arbetet skett på deltid eller timmar är det viktigt att omfattningen framgår i procent och/eller antal timmar.