Gå till huvudinnehåll

Arbetslivserfarenhet

Följande regler tillämpas när arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet används för särskild behörighet, vid särskilt urval eller vid bedömning av grundläggande behörighet enligt SUHF:s rekommendation (GBÖB).

Arbetslivserfarenhet kan förvärvas genom arbete i Sverige eller utomlands:

  • i anställning

  • i eget företag eller som fri yrkesutövare

  • genom föräldraledighet/vård av barn eller annan person

  • genom militär grundutbildning (gäller både plikt och frivillig) eller motsvarande

Arbetslivserfarenhet godtas fr o m det kalenderår då sökande fyller 16 år. All arbetslivserfarenhet medräknas oavsett längd.

Vid bedömning av grundläggande behörighet enligt SUHF:s rekommendation godtas arbetslivserfarenhet tidigast efter det att sökande normalt skulle ha avslutat gymnasiet.

För sökande äldre än 35 år eller sökande som fyller 35 år under det kalenderår anmälan görs, tillämpas en generös bedömning av arbetslivserfarenheten i de fall dokumentationen är bristfällig.

Omfattning av arbetstid

Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka, för halvtid 19 timmar/vecka om inget annat framgår av arbetsintyget.

Sökande ska ha arbetat minst halvtid för att arbetslivserfarenhet ska räknas. Kravet på minst halvtidssysselsättning kan uppfyllas genom flera samtidiga arbeten om arbetstiden sammanlagt uppgår till minst halvtid.

Vid manuell beräkning av arbetstid gäller 152 timmar/månad för heltidstjänstgöring och 76 timmar/månad för halvtidstjänstgöring.

Timanställning/oregelbunden tjänstgöring

Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden.

Om den totala perioden ger ett genomsnitt som understiger halvtid kan man istället räkna med de eventuellt kortare perioder som uppgår till minst halvtid för att ett så positivt resultat som möjligt ska komma den sökande tillgodo.

Tjänstledighet/sjukdom

Tid när sökande varit tjänstledig eller långtidssjukskriven räknas inte med i den aktuella arbetsperioden.

Kortare perioder av tjänstledighet och sjukdom (1 månad) räknas inte bort av praktiska skäl.

Arbetsintyg

Arbetslivserfarenhet ska styrkas med arbetsintyg. För att ett intyg ska godtas ska det vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är pågående anställning, se nedan. Arbetets omfattning och arbetad period måste framgå. Intyget måste vara utfärdat, daterat och signerat av arbetsgivaren. Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå.

Om omfattningen inte framgår av intyget tolkas det som heltidsarbete, om det verkar rimligt.

Vid deltidsarbete och timanställning måste arbetets omfattning i procent eller antal timmar alltid framgå av intyget.

Anställningsbevis/anställningsavtal

Anställningsbevis/anställningsavtal godtas endast vid pågående anställning som påbörjats från och med 1 januari inför en höstantagning och från och med 1 juli inför en vårantagning, det år anmälan görs.

Pågående anställning

Anställning som pågår vid anmälningstillfället godkänns t.o.m 30 juni för en höstantagning respektive 31 december för en vårantagning, under förutsättning att den beräknas pågå till detta datum och att det i övrigt verkar rimligt.

Intyg om pågående anställning måste vara daterat tidigast 1 januari inför en höstantagning och tidigast 1 juli inför en vårantagning.