Gå till huvudinnehåll

Särskilda regler för vissa typer av arbete

ALU
Arbetslivsutveckling för vuxna under högst sex månader godtas som arbetslivserfarenhet.

Beredskapsarbete
Beredskapsarbete godtas enligt de vanliga reglerna för arbetslivserfarenhet.

Det diakonala året
Inom svenska kyrkan förekommer utbildning, kallad det diakonala året, där en del av tiden innehåller teori och en del praktiktjänstgöring. Denna tid godtas i sin helhet som arbetslivserfarenhet.
Liknande verksamhet finns även inom frikyrkorna. Bedömning får göras i varje enskilt fall.

Doktorandtjänst
Doktorandtjänst godtas enligt regler för arbetslivserfarenhet. Utgörs främst i form av anställning på institutionen. De flesta doktorander är sedan 1997/98 anställda för forskarstudier i 2 – 4 år.

Eget företag
Uppgifter om egen verksamhet kan styrkas genom intyg från t ex kommunal myndighet, företagarförening, revisor eller redovisare (eller två personer som känner till sökandes verksamhet och arbetsförhållanden), eventuellt kompletterat med utdrag ur länsstyrelsens handelsregister.

Elevassistent
Se Lärarassistent.

Elitidrott
Utövande av elitidrott godtas endast om det föreligger ett anställningsförhållande och övriga krav för tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet uppfylls.

Feriearbete och arbete under terminstid
Arbete parallellt med studier i grund- eller gymnasieskolan godtas endast under tid för sommarlov. Arbete parallellt med studier inom andra skolformer godtas.

Frilansarbete
Frilansarbete måste styrkas genom intyg t ex från uppdragsgivare eller liknande som känner till sökandes verksamhet och dess omfattning.

Fängelsetid
Den sökande kan endast tillgodoräkna sig faktisk arbetslivserfarenhet under fängelsetid eller under s k frigång med arbete utanför fängelset. Arbetsförhållandet måste styrkas med intyg.

Instegsjobb
Instegsjobb finns från och med 2007. Anställningen ska vara kopplad till studier i svenska för invandrare, sfi, och den anställde måste ha fyllt 20 år. Arbetet kan vara på heltid, deltid, tillsvidareanställning, provanställning eller tidsbegränsad anställning.

Kyrkomusiker
Heltid för kyrkomusiker är 30 tim/vecka.

Lärarassistent
Omfattningen för lärarassistenter är vanligtvis 75 %. I annat fall ska det framgå av intyget.

Lärartjänstgöring
Vid lärartjänstgöring som pågått sammanhängande under hel termin på minst halvtid anses anställningen ha pågått i 6 månader. Arbetslivserfarenhet medges då för en vårtermin under perioden 1 januari till 30 juni och för en hösttermin 1 juli till 31 december.

Då lärartjänstgöringen inte pågått hela terminen godtas endast den faktiska tjänstgöringstiden (lov medräknas inte). Vid beräkning av sysselsättningsgraden för lärartjänstgöring gäller följande veckotimmar:

långtidsvikariat heltid = 19 vt
långtidsvikariat halvtid = 9,5 vt

 

korttidsvikariat (timanst.) heltid =

hösttermin

 

vårtermin

 

aug

40 t

jan

60 t

sep

80 t

feb

80 t

okt

80 t

mar

80 t

nov

80 t

apr

80 t

dec

60 t

maj

80 t

   

juni

40 t

 

340 t

 

420 t


halvtid
= halva antalet arbetade timmar

Praktik
Praktik som ingår i gymnasieutbildning (motsvarande) godtas inte som arbetslivserfarenhet. Den praktik (minst nio månader) som krävdes för att få börja i årskurs 2 på 2-årig teknisk linje ingick inte i utbildningen och godtas alltså som arbetslivserfarenhet på vanligt sätt.

Praktik som ingår i annan utbildning, t ex högskoleutbildning/KY-utbildning, godtas enligt de vanliga reglerna för arbetslivserfarenhet oavsett om praktiken varit avlönad eller inte.

Praktiken måste dokumenteras antingen i utbildningsbevis eller genom separat intyg.

Praktikplats
Arbetsplatsförlagd utbildning för ungdomar 18 – 25 år godtas som arbetslivserfarenhet. Arbetets omfattning kan variera. Varje period omfattar högst 6 månader. Om perioden är längre har den övergått till vanlig anställning.

Sandöskolan
Bistånds- och katastrof utbildning vid Sandöskolan o dyl jämställs med militär/civil grundutbildning under totalförsvarsplikt (värnplikt) och godtas som arbetslivserfarenhet.

Sjukvårdsarbete
Olika anställningsformer:gr 1 a = heltid, tillsvidareanst.gr 1 b = deltid, tillsvidareanst.
gr 2 = timanställning eller kortare månadsanställning (högst 3 mån) t ex semestervikarie.

Heltid vid nattjänstgöring inom sjukvården är 145 tim/mån.

Totalförsvarsutbildning
All militär och civil utbildning godtas som arbetslivserfarenhet.

Ungdomslag
Gäller ungdomar 18 – 20 år. Arbetet omfattar oftast 50 % då det enligt bestämmelserna ska kombineras med studier på halvtid. Har upphört och ersatts av ungdomsplats, se nedan.

Ungdomsplats
För ungdomar 16 – 20 år. Ska kombineras med studier i någon omfattning, varför arbetets omfattning kan variera.

Ungdomspraktik
Gäller ungdomar under 25 år. Varje period omfattar högst 6 månader.

Utbildning
Utbildning som utgör ett mer eller mindre obligatoriskt inslag i anställningen ska inte räknas bort, t ex 10 veckors utbildning av vårdbiträden.

Utbildningstiden för postkassör, tulltjänsteman och arbetsförmedlare godtas p g a den speciella anställningsformen. Äldre polisutbildning som ej är högskolebaserad godtas också som arbetslivserfarenhet.

Utlandstjänstgöring
Arbetslivserfarenhet från utlandet godtas.

Vård av annan person
Vård av person som p g a sjukdom, ålder eller handikapp är i behov av särskild omvårdnad, ska styrkas genom intyg av läkare, distriktssköterska, kommunal nämnd eller liknande. Av intyget ska framgå personens behov av vård samt omfattningen av arbetet.

Vård av barn
Vård av eget barn fram till den dag, då barnet fyller 10 år, godtas som heltidsarbete. Styrks med personbevis för sökande och barnet.