Gå till huvudinnehåll

Naturkunskap

Naturkunskap 2

Naturkunskap 2 (NAKNAK02/100)

Naturkunskap B (NK1202/100, NK201/70)

Här nedan följer de kurser/ämnen eller kombination av kurser/ämnen som motsvarar behörighet i Naturkunskap 2/Naturkunskap B. Tänk på att det inte går att kombinera kurser från olika kursplaner för att nå en behörighet, till exempel en kurs läst inom kursplanen för Gy2000 och en kurs läst inom kursplanen för Gy11. Denna regel gäller för alla kombinationer förutom vad gäller biologi, fysik och kemi. För dessa tre kurser accepteras kurser från olika kursplaner.

Biologi 1 (BIOBIO01/100)
Kemi 1 (KEMKEM01/100)
Fysik 1a (FYSFYS01a/150) alt. Fysik 1b1 + 1b2 (FYSFYS01b1/100 + FYSFYS01b2/50)

eller:

Fysik A (FY1201/100, FY201/90)
Kemi A (KE1201/100, KE200/140)
Biologi A (BI1201/100, BI200/50)

Vård- och omsorgsprogrammet (gy2011) med kurserna:
Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1/50)
Hälsopedagogik (HALHAL0/100 alt HÄLHÄL0/100)
Medicin 1 (MEDMED01/150)
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0/100)

Naturbruksprogrammet (gy2011) med kurserna:
Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1/50)

och
Djuren i naturbruket (DJUDJR0/100)
Djurhållning (DJUDJH0/100)

eller
Djuren i naturbruket (DJUDJR0/100)
Växtodling 1 (ODLVÄT01/100 eller VAOODL01)

eller
Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01/100)
Trädgårdsodling (ODLTRÅ0/100 eller TRRTRA0)

eller
Mångbruk av skog (SKOMÅN0/100)
samt någon av kurserna:
Skogsskötsel 1 (SKGSKO01/100)
Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01/100)
Fiske och vattenvård 1 (SKOFIS01/100)

Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ekologi (BI1204/50)
Kretslopp (BI1205/50)
Växt- och djurliv (BI1208/50)

Omvårdnadsprogrammet (gy2000) med kurserna:
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)

Teknikprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ergonomi (IDH1203/50)
Miljöteknik (MKU1205/50)

Naturbruksprogrammet (gy1992/1994) med kurserna:
Ekologi (NAM200/30)
Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202/40)
Miljö och naturvård (NAM205/40)
Mikrobiologi och genetik (NAM204/50)
Växt- och djurliv (NAM208/30)

Omvårdnadsprogrammet (gy1992/1994) med kurserna:
Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55)
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)
Omvårdnad A (OKU204/120)
Omvårdnad B (OKU205/180)

Kurser från gymnasial vuxenutbildning:

GY11/VUX12:

Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) eller Naturkunskap 1b (NAKNAK01b) alternativt Naturkunskap A (NK200 eller NK1201) 
Hälsopedagogik (HALHAL0/100 eller HÄLHÄL0/100)
Medicin 1 (MEDMED01)
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (VÅRVÅR01 + VÅRVÅR02)

samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p (Se dokument eller länk längst ner på denna sida för nyare kurser)

GY2000/2001:

Etik och livsfrågor (SOMS1201/100)
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)
Människa socialt och kulturellt (SOMS1202/100)
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)

samt minst 700 gyp valbara kurser inom vårdområdet varav en kurs ska omfatta 200 gyp (Se dokument eller länk längst ner på denna sida)

Äldre gymnasiekurser gy1992/1994:

Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55)
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)
Omvårdnad A (OKU204/120)
Omvårdnad B (OKU205/180)
Människa socialt och kulturellt (MÄNK203/50)
Social omsorg A (SOO202/120)
Social omsorg B (SOO203/180)
Etik och livsfrågor (MÄNK200/30)
Hälsa (HÄ200/30)
Hälso- och omsorgskunskap (HÄ201/80)

samt en valbar kurs inom vårdområdet omfattande 205 gyp

Ämneskod 38450 linje/åk se nedan

2 åk på 3-årig humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje (705-724)

2 åk på 2-årig linje (213, 221, 208)

2 åk på 2-årig specialkurs

3-årig vårdlinje, gren för omsorger om barn och ungdom (med lägst betyget 3 i naturkunskap) (428)

Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431). Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler, om enstaka moduler saknas görs en generös bedömning.

Treårig omvårdnadslinje, grenarna hälso- och sjukvård, omvårdnad eller psykiatri (421, 422, 423). Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler, om enstaka moduler saknas görs en generös bedömning.

Etapp 3 (3845003) på komvux

Gren för omvårdnad på komvux (kurs 41998 31 – 41998 49)

Avgångsbetyg från naturvetenskaplig linje med betyg i biologi, fysik och kemi (utan krav på visst betyg)

2 åk biologi, fysik och kemi (lägst betyget 3) från fackskolans sociala linje (naturvetenskaplig variant)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyg 3 i biologi t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Följande avslutade utbildningar (eftergymnasial) ger behörighet utan betygskrav:
- arbetsterapeut
- laboratorieassistent
- oftalmologassistent
- operationsassistent
- radioterapiassistent
- röntgenassistent
- sjukgymnast
- sjuksköterska
(motsv högskoleutbildningar ger också behörighet)

Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833)

Folkskollärarexamen (840)

Normalskolekompetens, reallinje A (540)

Studentexamen

allmän linje, social gren (811)

reallinjen, social gren (839)

Ersättningskrav för arkitektutbildning, kurserna:
Kemi kurs A (KE1201/100, KE200/40)
Fysik kurs A (FY1201/100, FY201/90)

Ersättningskrav för sjuksköterskeutbildning, kurserna:
Medicin 1 (MEDMED01/150)   eller
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)   eller
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

och

Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150)    eller
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)    eller
Omvårdnad B (OKU205/180)

För sökande med kurser enligt kursplan för vård- och omsorgsprogrammet från 2021 ersätter Anatomi och fysiologi 1+2 och Omvårdnad 1+2 och Hälso- och sjukvård 1+2 tillsammans kursen Naturkunskap 2 vid ansökan till sjuksköterskeutbildning.

Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, Sjukdomslära, Vårdkunskap, Vårdpraktik (lägst betyg 3 i alla ämnen) från:

- Omvårdnadslinje, gren för hälso- och sjukvård, 5 terminer (femhundra-försöket Vilhelmina)
- Kurs för utbildning till skötare i psykiatrisk vård (303)
- Utbildning till undersköterska/underskötare (302)
- Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs
- Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård
- Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och gren för social servicelinje, praktisk variant
- Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (femhundra-försöket Ängelholm)

Kurserna II-IX från Hälso- och sjukvård, komvux

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Skötareutbildning, 20 – 24 mån
- Utbildning till ålderdomshemsföreståndare, treårigutbildning (524, 526)
- Social servicelinje, 100 p (526)

Ersättningskrav för tandhygienistutbildning:
Samma ersättningskrav som för sjuksköterskeutbildning

Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55)
och
Tandhälsovård B (TDH201/205) eller
Tandsjukvård B (TDSJ201/205)

Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Tandsjukdomslära, Tandvårdskunskap, Röntgenkunskap och Dental röntgenteknik från:
- Tvåårig kurs för utbildning till tandsköterska
- Utbildning till tandsköterska, tre terminer

Kurs för utbildning till tandsköterska, två terminer

Ersättningskrav för kemi kurs A (i delkrav för naturkunskapkurs B):
åk 1 på 2-årig teknisk linje (214, 220)
Etapp 2 (3845002) på komvux
Åk 1 på 2-årig linje i fackskolan (229)
Åk 2 från studentexamen på:
- reallinjen, social gren (839)
- allmän linje, social gren (811)

Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Kemi från:
- Yrkeskurs för drifttekniker, högre specialkurs
- Fackingenjörsexamen vid Hermods
- Hässleholms tekniska skola
- Ingenjörsexamen (teknikerkurs 3 terminer + högre fackkurs 2 terminer) vid kommunal teknisk dagskola
- Ingenjörsexamen vid kommunal teknisk aftonskola (teknikerkurs högre fackkurs)
- Katrineholms tekniska skola
- Stockholms tekniska institut (STI) enl 1957 eller 1970 års läroplan
- Tekniska institutet i Stockholm (TI)
- Tekniska gymnasiets 2-åriga linje (specialkurs) (851)
- 2- eller 3-årig teknisk specialkurs (268, 269)

Naturkunskap 1

Naturkunskap 1b (NAKNAK01b/100), alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2 (NAKNAK01a1/50 + NAKNAK01a2/50)

Naturkunskap A (NK1201/50, NK200/30)

Samma utbildningar som Naturkunskap 2

Samma som Naturkunskap 2/B

Ämneskod 38450 linje/åk se nedan

1 åk på
- 3-årig humanistisk linje (705)
- 3-årig ekonomisk linje (730)

Etapp 2 (3845002)

 

 

 

Senast uppdaterad av Marianne Källberg 8 september 2020