Gå till huvudinnehåll

Naturkunskap

Naturkunskap 2

Naturkunskap 2 (NAKNAK02/100)

Naturkunskap B (NK1202/100, NK201/70)

Här nedan följer de kurser/ämnen eller kombination av kurser/ämnen som motsvarar behörighet i Naturkunskap 2/Naturkunskap B. 

Biologi 1 (BIOBIO01/100) eller Biologi A (BI1201/100, BI200/50) och
Kemi 1 (KEMKEM01/100) eller Kemi A (KE1201/100, KE200/140) och
Fysik 1a (FYSFYS01a/150) alt. Fysik 1b1 + 1b2 (FYSFYS01b1/100 + FYSFYS01b2/50) eller Fysik A (FY1201/100, FY201/90)

Vård- och omsorgsprogrammet (gy2011) med kurserna:
Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1/50)
Hälsopedagogik (HALHAL0/100 alt HÄLHÄL0/100)
Medicin 1 (MEDMED01/150)
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0/100)

Naturbruksprogrammet (gy2011) med kurserna:
Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1/50)

och
Djuren i naturbruket (DJUDJR0/100)
Djurhållning (DJUDJH0/100)

eller
Djuren i naturbruket (DJUDJR0/100)
Växtodling 1 (ODLVÄT01/100 eller VAOODL01)

eller
Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01/100)
Trädgårdsodling (ODLTRÅ0/100 eller TRRTRA0)

eller
Mångbruk av skog (SKOMÅN0/100)
samt någon av kurserna:
Skogsskötsel 1 (SKGSKO01/100)
Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01/100)
Fiske och vattenvård 1 (SKOFIS01/100)

Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ekologi (BI1204/50)
Kretslopp (BI1205/50)
Växt- och djurliv (BI1208/50)

Omvårdnadsprogrammet (gy2000) med kurserna:
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)

Teknikprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ergonomi (IDH1203/50)
Miljöteknik (MKU1205/50)

Naturbruksprogrammet (gy1992/1994) med kurserna:
Ekologi (NAM200/30)
Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202/40)
Miljö och naturvård (NAM205/40)
Mikrobiologi och genetik (NAM204/50)
Växt- och djurliv (NAM208/30)

Omvårdnadsprogrammet (gy1992/1994) med kurserna:
Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55)
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)
Omvårdnad A (OKU204/120)
Omvårdnad B (OKU205/180)

Kurser från gymnasial vuxenutbildning:

GY11/VUX12:

Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) eller Naturkunskap 1b (NAKNAK01b) alternativt Naturkunskap A (NK200 eller NK1201) 
Hälsopedagogik (HALHAL0/100 eller HÄLHÄL0/100)
Medicin 1 (MEDMED01)
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (VÅRVÅR01 + VÅRVÅR02)

samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p (Se dokument eller länk längst ner på denna sida för nyare kurser)

GY2000/2001:

Etik och livsfrågor (SOMS1201/100)
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)
Människa socialt och kulturellt (SOMS1202/100)
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)

samt minst 700 gyp valbara kurser inom vårdområdet varav en kurs ska omfatta 200 gyp (Se dokument eller länk längst ner på denna sida)

Äldre gymnasiekurser gy1992/1994:

Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55)
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)
Omvårdnad A (OKU204/120)
Omvårdnad B (OKU205/180)
Människa socialt och kulturellt (MÄNK203/50)
Social omsorg A (SOO202/120)
Social omsorg B (SOO203/180)
Etik och livsfrågor (MÄNK200/30)
Hälsa (HÄ200/30)
Hälso- och omsorgskunskap (HÄ201/80)

samt en valbar kurs inom vårdområdet omfattande 205 gyp

Ämneskod 38450 linje/åk se nedan

2 åk på 3-årig humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje (705-724)

2 åk på 2-årig linje (213, 221, 208)

2 åk på 2-årig specialkurs

3-årig vårdlinje, gren för omsorger om barn och ungdom (med lägst betyget 3 i naturkunskap) (428)

Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431). Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler, om enstaka moduler saknas görs en generös bedömning.

Treårig omvårdnadslinje, grenarna hälso- och sjukvård, omvårdnad eller psykiatri (421, 422, 423). Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler, om enstaka moduler saknas görs en generös bedömning.

Etapp 3 (3845003) på komvux

Gren för omvårdnad på komvux (kurs 41998 31 – 41998 49)

Avgångsbetyg från naturvetenskaplig linje med betyg i biologi, fysik och kemi (utan krav på visst betyg)

2 åk biologi, fysik och kemi (lägst betyget 3) från fackskolans sociala linje (naturvetenskaplig variant)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyg 3 i biologi t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Följande avslutade utbildningar (eftergymnasial) ger behörighet utan betygskrav:
- arbetsterapeut
- laboratorieassistent
- oftalmologassistent
- operationsassistent
- radioterapiassistent
- röntgenassistent
- sjukgymnast
- sjuksköterska
(motsv högskoleutbildningar ger också behörighet)

Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833)

Folkskollärarexamen (840)

Normalskolekompetens, reallinje A (540)

Studentexamen

allmän linje, social gren (811)

reallinjen, social gren (839)

Ersättningskrav för arkitektutbildning, kurserna:
Kemi kurs A (KE1201/100, KE200/40) eller
Kemi 1 (KEMKEM01/100)

och

Fysik kurs A (FY1201/100, FY201/90) eller
Fysik 1a (FYSFYS01A/150) eller
Fysik 1b1 (FYSFYS01b1/100) + Fysik 1b2 (FYSFYS01b2/50)

Ersättningskrav för sjuksköterskeutbildning, kurserna:
Medicin 1 (MEDMED01/150)   eller
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)   eller
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

och

Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150)    eller
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)    eller
Omvårdnad B (OKU205/180)

För sökande som läser enligt den nya kursplanen från 2021 gäller följande ersättningskrav till sjuksköterskeutbildningen:
Anatomi och fysiologi 1+2
och
Omvårdnad 1+2
och
Hälso- och sjukvård 1

Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, Sjukdomslära, Vårdkunskap, Vårdpraktik (lägst betyg 3 i alla ämnen) från:

- Omvårdnadslinje, gren för hälso- och sjukvård, 5 terminer (femhundra-försöket Vilhelmina)
- Kurs för utbildning till skötare i psykiatrisk vård (303)
- Utbildning till undersköterska/underskötare (302)
- Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs
- Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård
- Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och gren för social servicelinje, praktisk variant
- Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (femhundra-försöket Ängelholm)

Kurserna II-IX från Hälso- och sjukvård, komvux

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Skötareutbildning, 20 – 24 mån
- Utbildning till ålderdomshemsföreståndare, treårigutbildning (524, 526)
- Social servicelinje, 100 p (526)

Ersättningskrav för tandhygienistutbildning:
Samma ersättningskrav som för sjuksköterskeutbildning

Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55)
och
Tandhälsovård B (TDH201/205) eller
Tandsjukvård B (TDSJ201/205)

Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Tandsjukdomslära, Tandvårdskunskap, Röntgenkunskap och Dental röntgenteknik från:
- Tvåårig kurs för utbildning till tandsköterska
- Utbildning till tandsköterska, tre terminer

Kurs för utbildning till tandsköterska, två terminer

Ersättningskrav för kemi kurs A (i delkrav för naturkunskapkurs B):
åk 1 på 2-årig teknisk linje (214, 220)
Etapp 2 (3845002) på komvux
Åk 1 på 2-årig linje i fackskolan (229)
Åk 2 från studentexamen på:
- reallinjen, social gren (839)
- allmän linje, social gren (811)

Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Kemi från:
- Yrkeskurs för drifttekniker, högre specialkurs
- Fackingenjörsexamen vid Hermods
- Hässleholms tekniska skola
- Ingenjörsexamen (teknikerkurs 3 terminer + högre fackkurs 2 terminer) vid kommunal teknisk dagskola
- Ingenjörsexamen vid kommunal teknisk aftonskola (teknikerkurs högre fackkurs)
- Katrineholms tekniska skola
- Stockholms tekniska institut (STI) enl 1957 eller 1970 års läroplan
- Tekniska institutet i Stockholm (TI)
- Tekniska gymnasiets 2-åriga linje (specialkurs) (851)
- 2- eller 3-årig teknisk specialkurs (268, 269)

Naturkunskap 1

Naturkunskap 1b (NAKNAK01b/100), alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2 (NAKNAK01a1/50 + NAKNAK01a2/50)

Naturkunskap A (NK1201/50, NK200/30)

Samma utbildningar som Naturkunskap 2

Samma som Naturkunskap 2/B

Ämneskod 38450 linje/åk se nedan

1 åk på
- 3-årig humanistisk linje (705)
- 3-årig ekonomisk linje (730)

Etapp 2 (3845002)

 

 

 

Senast uppdaterad av Svensson 8 september 2020