Gå till huvudinnehåll

Behörighet

Sökande ska för att uppnå grundläggande behörighet ha ett fullständigt avgångsbetyg från minst tvåårig linje/specialkurs/avgångsbetyg 2.

Dessutom krävs betyg i svenska motsvarande avslutad kurs på minst 2 årskurser (med delat betyg) alternativ Svenska kurs B (med lägst betyget Godkänd) och engelska motsvarande 2 årskurser alternativ Engelska kurs A (med lägst betyget Godkänd).

För sökande som har sifferbetyg i svenska och/eller engelska finns inget krav på visst betyg.

Skärpta krav efter 1 juli 2025

För sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2025 krävs lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 3, Engelska 6 samt Matematik 1 eller godkänt betyg i motsvarande äldre kurser eller betyg 1-5 i motsvarande ämnen och etapper.

Skärpning av kraven gäller för den som saknar godkända betyg i svenska och/eller engelska.

Sökande som kompletterat för behörighet ingår i BII.

Vid brister i betyg

Om avgångsbetyget inte är fullständigt kan det ändå ge behörighet enligt de regler som listas nedan.

Det är slutsiffran i studievägskoden som visar vilken brist som avses.

2 – x-markering
6 – befriad från kurs (föranleder ingen åtgärd - dock ska sökande ha betyg i svenska och engelska)
8 – utökad studiekurs (föranleder ingen åtgärd)
9 – mindre studiekurs

Mindre studiekurs

I avgångsbetyget dokumenteras mindre studiekurs med slutsiffran 9 i studievägs- och ämneskoden.

Huvudregel
Sökande som beviljats mindre studiekurs uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet.

Komplettering
Sökande uppfyller kraven för grundläggande behörighet efter komplettering och hade enligt tidigare regler rätt att få ut ett nytt avgångsbetyg.

I de fall sökande inte har erhållit ett nytt avgångsbetyg ska rektor intyga att kompletteringen motsvarar det som krävs för avgångsbetyg med fullständig studiekurs.

Motsvarandebedömning
Motsvarandebedömning för grundläggande behörighet ges som regel sökande där komplettering saknas, bortsett från om betyg i svenska och/eller engelska saknas. Vid prövningen beaktas den mindre studiekursens omfattning och sökandes övriga meriter.

Meritvärdering
Om sökande har betyg i det ämnet mindre studiekurs beviljats medräknas detta i betygspoängen. Om sökande beviljats mindre studiekurs i ämnet för samtliga årskurser och därför inte har betyg ingår ämnet inte i beräkningen av betygspoängen.

Urval
Sökande som bedömts uppfylla kravet för grundläggande behörighet enligt ovan placeras i BI. (Bedömningshandboksgruppen 2010-05-19)

X-markering

I avgångsbetyg kan betyg i visst ämne utelämnats, x-markerats, om elev p.g.a. långvarig frånvaro, försummelse eller annan särskild omständighet inte nått de kunskaper/färdigheter som krävdes för betyg.

I avgångsbetyget dokumenteras x-markering med slutsiffran 2 i studievägs- och ämneskoden.

Huvudregel
Sökande med x-markering i avgångsbetyg uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet och har formellt inte rätt att få ut ett nytt avgångsbetyg efter komplettering.

Motsvarandebedömning
Sökande som kompletterat med betyg i det ämne/kurs som x-markerats bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom motsvarandebedömning.

Sökande som inte kompletterat bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet under förutsättning att x-markeringen inte avser svenska och/eller engelska.

Vid motsvarandebedömningen beaktas omfattningen av x-markeringen och sökandes övriga meriter.

Meritvärdering
Vid beräkning av betygspoäng räknas ämnet som x-markerats som 0.

Urval
Sökande som bedömts uppfylla kravet för grundläggande behörighet enligt ovan placeras i BII (Bedömningshandboksgruppen 2010-05-19)

Senast uppdaterad 28 april 2021