Gå till huvudinnehåll

Så här räknas meritvärdet fram

Betygspoängen beräknas enligt nedan när sökande har sifferbetyg eller har både sifferbetyg och bokstavsbetyg (blandbetyg) eller har kompletterat med kurser med bokstavsbetyg.

För sökande med sifferbetyg i skala 1–5 ges motsvarande siffervärde för respektive betyg.

För bokstavsbetygen A–F ges följande värden:

5

B

4,5

C

4

D

3,5

E

3

F

0

För bokstavsbetyg MVG–IG ges följande värden:

Icke godkänd (IG)   

0                                                       

Godkänd (G)

3

Väl godkänd (VG)

4

Mycket väl godkänd (MVG)  

5

I underlag för betygspoängen ingår:

  • Betyg i samtliga obligatoriska ämnen/kurser utom idrott/idrott och hälsa.

  • Betyg i utökade (frivilliga) ämnen/kurser om de höjer betygspoängen eller krävs för särskild behörighet. Om det utökade ämnet redan finns i avgångsbetyget på lägre nivå, sker först ett utbyte.

  • Betyg i ämne/kurs (gäller ej lokal kurs) som inte ingår i avgångs-/slutbetyget och som krävs för behörighet eller höjer betygspoängen.

  • Betyg i Idrott / Idrott och hälsa om det höjer betygspoängen eller krävs för särskild behörighet.

För sökande med avgångsbetyg från fyraårig teknisk linje beräknas betygspoängen på avgångsbetyg från årskurs 3.

Om sökande saknar avgångsbetyg från årskurs 3 görs uträkning av de betyg som satts i årskurs 3, dvs betyg satta i årskurs 4 medräknas inte.

Beräkning av kompletteringsbetyg

Utbyteskompletteringar och tilläggskompletteringar kan aldrig avse betyg på lägre nivå än vad som ingår i avgångsbetyget eller krävs för behörighet.

Ämnesbetyg kan aldrig ersättas av betyg i lokal kurs. Det gäller även om gymnasieskolan intygar att betyg i kursen motsvarar aktuellt ämne.

Behörighetskomplettering

Komplettering med betyg i ämnen/kurser som krävs för behörighet.

  • Om ämnet/kursen inte ingår i avgångsbetyget läggs betygsvärdet till.

  • Om betyg i ämnet ingår i avgångsbetyget ersätts betygsvärdet om det nya kompletteringsbetyget krävs för särskild behörighet, oavsett nivå.

Exempel
Den sökande har i sitt avgångsbetyg erhållit betyget 2 i samhällskunskap 3 åk.

För behörighet krävs samhällskunskap 2 åk/kurs A. Sökande kompletterar med betyget VG i samhällskunskap A. Betyget 2 ersätts med 4 (siffervärdet för VG).

Utbyteskomplettering

Komplettering med betyg i ämnen/kurser som ingår i avgångsbetyget.

Betygsvärdena byts ut. Betyget byts ut i de fall sökande erhållit ett nytt högre betyg i det ämne, motsvarande kurs eller etapp som ingår i avgångsbetyget.

Om den sökande uppfyller behörigheten i sitt avgångsbetyg men erhåller en högre betygspoäng genom komplettering byts det gamla betyget ut mot det nya.

Sökande som kompletterat ämnesbetyg med nytt betyg från gymnasial vuxenutbildning etapper eller gymnasieskolans nya kurser får byta ut betyg i avgångsbetyg som avser lägst motsvarande nivå.

Se Tabell för utbyteskomplettering.

Observera att betyg i Bild/Musik inte kan ersättas av Estetisk verksamhet och att Maskinskrivning inte kan ersättas av Tangentbordsteknik.

Exempel
Sökande har i sitt avgångsbetyg betyg 3 i matematik 3 åk SE. Sökande kompletterar med betyget MVG från kurs C. Betyget 3 ersätts med 5, siffervärdet för MVG.

Tilläggskomplettering

Komplettering med betyg i ämnen/kurser som inte krävs för behörighet och som inte ingår i avgångsbetyg läggs till i meritvärderingen om de höjer betygsvärdet som den sökande erhållit per sökalternativ när behörighetskompletteringar och utbyteskompletteringar medräknats.

Tilläggskomplettering kan avse betyg i kurser, etapper från gymnasial vuxenutbildning samt ämnesbetyg som kan ingå i avgångsbetyg från två eller treåriga linjer i gymnasieskolan.

När det gäller betyg från tex påbyggnadsutbildningar som tredje året, som motsvarar kurser, etapper från gymnasial vuxenutbildning eller ämnesbetyg från två- eller treåriga linjer förutsätts att det av betygsdokumenten klart framgår vad visst ämnesbetyg motsvarar uttryckt i kurs/etapp/årskurs.

Senast uppdaterad av markal 10 september 2020