Gå till huvudinnehåll

Lärlingsutbildning

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1347)

Förordningen gäller för utbildning som påbörjats mellan den 1 juli 2008 och den 30 juni 2010.

Elever som intagits till ett nationellt eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen inom gymnasieskolan kan ansöka om att få övergå till lärlingsutbildning. Det avser alla program undantaget naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Samma studievägskoder som för de nationella programmen ska användas men med tillägget LF. 
Exempel: BFLF för elev som gått över från Barn- och fritidsprogrammet till lärlingsutbildning.

Den gymnasiala lärlingsutbildningen ska, tillsammans med den utbildning som eleven genomgått på ett nationellt eller specialutformat program innan eleven övergick till lärlingsutbildningen, ha en omfattning om 2 500 gymnasiepoäng.

Utbildningen ska omfatta:

  • svenska A/svenska som andra språk A.

  • engelska A.

  • matematik A.

  • religionskunskap A.

  • ämnena idrott och hälsa (IDHF1201) , samhällskunskap (SHF1201) och historia (HIF1201) med 50 gymnasiepoäng (särskilda kursplaner SKOLFS 2008:64-66).

  • projektarbete.

Elev har möjlighet att välja de kärnämneskurser som inte är obligatoriska i försöksverksamheten. 
Historia (HIF1201) är dock obligatorisk för försöksverksamheten. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (ALF1201) omfattar minst 1 250 gymnasiepoäng, SKOLFS 2008:63.