Gå till huvudinnehåll

Slutbetyg – Gymnasieskola 1994/95 – 1999/00

Ett slutbetyg för elever som påbörjade sina studier i programgymnasiet under perioden 1995 till 1999 består för fullständigt program från N- S- eller E-programmet av 2 150 gymnasiepoäng och från övriga program 2 370 gymnasiepoäng.

För elever som påbörjade sina studier 1994 har fullständiga slutbetyg 2 180 respektive
2 400 gymnasiepoäng.
Kärnämneskurserna omfattar 680 gymnasiepoäng.
En kurs omfattar minst 30 gymnasiepoäng.

Reducerat program

Elev kan befrias från undervisningen i en eller flera kurser om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan åtgärdas på annat sätt. Rektor beslutar. 

Elever med slutbetyg får befrias från kurser som motsvarar högst tio procent av det antal gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt nationellt eller specialutformat program. Rektor fattar beslut.

Om reduceringen omfattar tio procent uppfylls den grundläggande behörighet av elev om samtliga betygsatta kurser är godkända, inklusive ej betygsatta gymnasiepoäng.

Observera att för slutbetyg utfärdade fr o m 1 jan 2010 krävs det ett fullständigt program för grundläggande behörighet, vilket innebär att ett slutbetyg med reducerad studiekurs inte ger grundläggande behörighet.

Utökat program

Elev kan läsa kurser som tillsammans omfattar fler gymnasiepoäng än vad som krävs för ett fullständigt program och får då slutbetyg från ett utökat program.

För elever med slutbetyg utfärdade före 1 jan 2010 framgår det inte av slutbetyget vilka kurser som är utökade och då medräknas samtliga i slutbetyget ingående kurser vid beräkning av jämförelsetal.
Elev som läst utökade kurser kan också välja att få ett slutbetyg från fullständigt program och ett samlat betygsdokument där övriga utökade kurser dokumenteras.
Kurserna på det samlade betygdsokumentet räknas då bara med om de krävs för särskild behörighet eller höjer jämförelsetalet.

För elever med slutbetyg utfärdade fr o m 1 jan 2010 framgår det med ett U vilka kurser som är utökade.
De utökade kurserna räknas bara med om de krävs för behörighet.

Specialutformat program

Specialutformat program utformas individuellt för en elev eller gemensamt för en grupp elever. 

Programmet motsvarar ett nationellt program och ger grundläggande behörighet för högskolestudier under samma förutsättningar som ett nationellt program.

Individuellt program

Motsvarar inte ett nationellt eller specialutformat program och ger inte grundläggande behörighet för högskolestudier.
Slutbetyget kan behandlas som ett samlat betygsdokument och kurserna kan anvädas vid utfärdande av slutbetyg från komvux.