Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Här finns generell information om hur betygen meritvärderas.

Reglerna för meritvärdering beror på utbildningsbakgrund och vid vilken tidpunkt den sökande avslutade gymnasiestudierna.

För detaljerad information för varje betygstyp läs mer under "Betygstyper i antagningen"

Beräkning av meritvärde görs då sökande uppfyller kraven för såväl grundläggande och särskild behörighet.

Här hittar du en översikt över reglerna för meritvärdering.

Jämförelsetalet

Jämförelsetalet är värdet av den sökandes betyg, max 20.00.

I jämförelsetalet kan även kompletteringsbetyg ingå. Jämförelsetalet anges med två decimaler. Om den tredje decimalen är fem eller högre ska den andra decimalen höjas till närmaste högre tal.

Motsvarandebedömningar och undantag påverkar inte jämförelsetalet.

För sökande som uppfyller kraven för särskild behörighet genom betyg i kurs räknas alltid betyget i kursen med i jämförelsetalet även om sökande har motsvarande kunskaper genom t ex basår.

Exempel:
Sökande som har basårsstudier motsvarande Matematik D samt betyg i kursen Matematik E från komvux söker till läkarutbildningen där Matematik D krävs för särskild behörighet. Betyget i Matematik E medräknas i jämförelstalet som behörighetskomplettering och ger även meritpoäng.

Meritpoäng för meritkurser

Meritkurser är kurser som inte krävs för behörighet men som ger meritpoäng för att höja meritvärdet.
Meritkurserna som kan ge poäng är engelska, matematik och moderna språk. 
Meritpoäng kan tillgodoräknas till utbildning på grundnivå och gäller även till högskolans basår.  

Sökande med slutbetyg och mellanårsbetyg kan även tillgodoräkna meritpoäng för områdeskurser. Meritpoängen kan uppgå till max 2,5.

Motsvarande kunskaper (motsvarandebedömningar från exempelvis basår och folkhögskola) ger inte meritpoäng. (Bedömningshandboksgruppen 2008-01-10)

Meritpoängskompensation

Sökande med äldre betyg, t.ex. avgångsbetyg från linjer, kan inte tillgodoräkna faktiska meritpoäng. 
Däremot gäller från och med antagning till höstterminen 2015 att sökande med äldre betyg får meritpoängskompensation som läggs till det uträknade meritvärdet. Hur stor kompensationen blir beror på meritvärdet och kan utläsas i denna tabell om meritpoängskompensation.

Meritpoäng för områdeskurser

Områdeskurser är vissa äldre gymnasiekurser (inte GY11/VUX12-kurser) som inte krävs för behörighet men som kan ha betydelse för utbildningen och därför ger extrapoäng för att höja meritvärdet.
För att få meritpoäng för områdeskurser måste betyget vara Godkänt eller högre.

Områdeskurserna är knutna till en viss områdesbehörighet (se tabell nedan), vilket innebär att områdeskurserna kan skilja sig åt beroende på vilka utbildningar den sökande har sökt till.
Det är endast sökande med slutbetyg som kan få meritpoäng för områdeskurser.

  • Meritpoäng för områdeskurser kan uppgå till max 1.0 meritpoäng
  • En områdeskurs som omfattar minst 100 gymnasiepoäng ger 0.5 meritpoäng
  • En områdeskurs på 50 gymnasiepoäng ger 0.25 meritpoäng

Se Tabell för områdeskurser

Jämförelsetal + Meritpoäng (meritpoängskompensation) = Meritvärde

Meritvärde är summan av sökandes jämförelsetal och eventuell meritpoäng för meritkurser och områdeskurser.
Meritvärdet kan max uppgå till 22,5.

Senast uppdaterad 16 september 2020