Gå till huvudinnehåll

Danmark (fr o m ca 2008)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr o m ca 2008: Almen studentereksamen (stx)

Examen fr o m ca 2008: Teknisk studentereksamen (htx)

Examen fr o m ca 2008: Merkantil studentereksamen (hhx)

Antal år: (9+)3

Examen fr o m ca 2008: Hf-eksamen (hf)

Antal år: (9+)2

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2010: EUX (kombinerad yrkesutbildning med gymnasial examen)

Antal år: (9/10+)3

Information

År 2005 infördes ny studiereform i Danmark. De första studenterna med nya studieordningen gick ut år 2008. Betyg med både nya och äldre kurser finns i betyg under en övergångsperiod. Även betygsskalan har ändrats, kallas 7-trin skalan med betygen 12, 10, 7, 4, 02, 00 och -3. 12 är det högsta betyget och 02 är godkänt betyg.

Tidigare användes omvandlingstabeller för 7-trinskalan.

Den danska 7-trin skalan infördes på betyg från Färöarna cirka 2016. För bedömning av äldre betyg från Färöarna se äldre studieordning från Danmark.

Dokumentation

Studentereksamen

Behörighet i svenska

Den som inte har danska som modersmål i Studentereksamen måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska, t ex genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 02

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Dansk A
engelska 6 Engelsk A eller Engelsk B (beslut om behörighet från Engelsk B fattades av Bedömningshandboksgruppen 2014-09-09)
matematik 2a C
  3b B
  5 A
fysik 1a B*
  2 A
kemi 1 bioteknologi A 
  2 B
biologi  2 B
naturkunskap 2

2 av ämnena biologi C, fysik, C kemi C eller naturfag C,

naturvidenskabelig faggruppe för HF eller

bioteknologi A

samhällskunskap 1b

Samfundsfag C eller högre niveau,

Kultur- og samfundsfaglig faggruppe för HF

  2  A
historia 1b B, kultur- og samfundsfaglig faggruppe för HF
  2a A
språk 3 B
  4 A
idrott och hälsa 1 Idrot C
  2 Idrot B eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

* Vid genomgång av kursplaner för Dansk Fysik B saknas stora delar av mekanik därför krävs Fysik niveau A för motsvarande svensk Fysik 2.

I kultur- og samfundsfaglig faggruppe för HF ingår kurserna historie B, samfundsfag C och religion C.

I naturvidenskabelig faggruppe för HF ingår kurserna biologi C, geografi C och kemi C.

Landets betygssystem

Betygsskala -3-12

Nmax 12

Nmin 02

Beräkning av betygsmedelvärde

Vid beräkning av betygsmedelvärde används det redan färdiguträknade "Eksamensresultat" från Studentereksamen.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentereksamen, Hojere forberedelseseksamen (HF), Hojere Handelseeksamen (HHX), Hojere teknisk eksamen (HTX) eller Gymnasialt indslusningskursus for flygtninge (GIF). Inga särskilda inträdesprov.