Gå till huvudinnehåll

Särskild behörighet från yrkesutbildning

Generella riktlinjer vid bedömning av yrkesinriktad gymnasieutbildning

På landbladen i avsnittet Alla länder finns information om vilka yrkesinriktade gymnasieutbildningar som ger behörighet till högre studier. Det är enbart ett fåtal landblad som har tabell över behörighetsgivande kurser för yrkesinriktade utbildningar.

De generella riktlinjerna för bedömning av särskild behörighet är framtagna för att de yrkesinriktade utbildningarna ska kunna bedömas så likvärdigt och rättssäkert som möjligt. Riktlinjerna bygger på samlad kunskap om hur yrkesinriktade gymnasieutbildningar i allmänhet är uppbyggda. 

Riktlinjerna ska utgöra grund för landanpassade behörighetstabeller. Vid tillgång till kursplaner är det möjligt att ta fram en tabell som innehåller fler nivåer och ämnen för särskild behörighet.

Riktlinjer för respektive ämne

Engelska 6

Generell regel för behörighet motsvarande Engelska 6 gäller även vid bedömning av yrkesutbildning. Den generella regeln innebär att utbildning med engelska som obligatoriskt ämne samt engelska som undervisningsspråk i minst 3 ämnen (godkänt betyg krävs) ger behörighet motsvarande Engelska 6. Däremot om studierna i engelska i huvudsak är yrkesinriktade, till exempel Business English är denna generella regel inte tillämplig.

Moderna språk 3

Modernt språk, som inte är engelska, som normalt sett är läst i samtliga tre gymnasieår kan ge behörighet motsvararande moderna språk 3. Vid bedömning bör man dock kontrollera omfattningen av språkstudierna samt om innehållet i huvudsak är yrkesinriktat.

Matematik

I de allra flesta utbildningar ingår matematik, men det finns undantag. Oftast kan man ge behörighet motsvarande Matematik 1a om ämnet finns i en omfattning motsvarande minst ett års studier under de tre sista åren av en tolvårig utbildning.

Vid bedömning av behörighet i matematik på högre nivå är det viktigt att i åtanke att matematikämnet ofta innehåller tillämpade studier för yrkesområdet. Är det en inriktning mot ett tekniskt eller ekonomiskt område kan det i vissa fall vara möjligt att ge behörighet motsvarande Matematik 2a.

När det gäller behörighet motsvarande Matematik 3 eller högre är det ett krav att säkerställa att alla väsentliga moment ingår genom att granska kursplaner. Vissa utbildningar kan innehålla matematik i stor omfattning men ändå kan väsentliga moment saknas. I en utbildning inriktad mot ekonomi kan det exempelvis ingå matematik i stor omfattning men med fokus på statistik. Vissa delar av innehållet kan vara på en nivå som motsvarar Matematik 3b men detta kompenserar inte för moment inom analytisk matematik som som saknas eftersom de är viktiga delar av Matematik 3b.

Behörighet i naturvetenskapliga ämnen

I yrkesinriktade gymnasieutbildningar kan ämnena biologi, fysik och/eller kemi ingå. Omfattningen av studierna är oftast mindre än inom de teoretiska gymnasieutbildningarna. Innehållet i ämnena varierar beroende på yrkesinriktning. Inom vårdutbildningar förekommer exempelvis biologi och kemi. Innehållet präglas av de kunskaper som är viktiga för yrkesområdet såsom cellbiologi och farmakologi. Det är därför viktigt att tänka på hur de svenska ämnesplanerna är uppbyggda. Biologi 1 fokuserar på evolution, ekologi samt biologins karaktär och arbetssätt medan moment som cellbiologi ingår i Biologi 2. Bedömning av behörighet i kemi bör endast göras om det finns tillgång till kursplaner. Av dessa anledningar bör bedömning av behörighet i biologi och kemi vara restriktiv.

I vissa fall är det möjligt att ge behörighet motsvarande Fysik 1a. Det gäller om ämnet fysik finns samtidigt som utbildningen innehåller andra ämnen som kan motsvara kurserna Energiteknik 1, Energiteknik 2, Förnybar energi och Praktisk ellära.

Vid bedömning av naturkunskap bör olika delar av ämnena biologi, kemi och fysik finnas med i utbildningen. Vid bedömning mot Naturkunskap 1b ska merparten av de centrala delarna hållbar utveckling, ekosystem, naturvetenskapliga aspekter på hälsa, livsstilens påverkan på miljön, etiska perspektiv på t.ex. bioteknik och andra forskningsområden samt naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt återfinnas i den utländska utbildningen.

Vid bedömning mot Naturkunskap 2 gäller den generella skrivningen som finns och innebär att minst två av ämnena fysik, kemi och/eller biologi ska finnas under två av de tre sista åren. Tillämpning av den generella skrivningen behöver anpassas utifrån hur ämnena och omfattningen av dem dokumenteras i betygen.